Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2017

ilikemyself
21:13
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
ilikemyself
21:13
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
ilikemyself
21:12
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
ilikemyself
21:12
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
ilikemyself
21:12
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
ilikemyself
21:09
2355 ade9
ilikemyself
21:08
2312 844a
ilikemyself
21:03
1724 b40c
Reposted byazazelshitsurichodznapiwoelarenne
ilikemyself
20:50
5715 03be 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viamisiaczek95 misiaczek95
ilikemyself
20:50
1734 a0d1 500
Reposted frompod-slowami pod-slowami viamisiaczek95 misiaczek95
ilikemyself
20:48
Jakie to dziwne gdy człowiek jest szczęśliwy,często nawet o tym nie wie.Nie zdaje sobie z tego sprawy.Dopiero później,żyjąc wspomnieniami,zauważa,że to,co go wtedy spotkało,to było właśnie szczęście.
— Magdalena Witkiewicz – Opowieść niewiernej
Reposted fromnyaako nyaako viadieeine dieeine

July 09 2015

ilikemyself
08:34
A jeśli pójdzie coś nie tak i siebie znać, nie będziemy już
Nie powiem jak mi Ciebie brak, bo nie ma takich słów
— video - papieros
Reposted fromevanescence evanescence viakinufa kinufa
ilikemyself
08:33
7081 7bc2
ilikemyself
08:32
3145 e8d7
Reposted fromarwen arwen viasziiiz sziiiz
ilikemyself
08:29
9991 cf92 500
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel viasziiiz sziiiz
ilikemyself
08:29
ludzie chcą dobrze, tylko nie potrafią
— Leibniz
Reposted fromyourtitle yourtitle viasziiiz sziiiz
ilikemyself
08:29
3937 9c3b 500
ilikemyself
08:28

"Mówił, że była cholernie trudna, cholernie skomplikowana i cholernie wyjątkowa. Miał cholerną rację".

Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viasziiiz sziiiz
ilikemyself
08:28
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viasziiiz sziiiz
ilikemyself
08:28
6669 4c2a 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl