Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

ilikemyself
12:45
0865 ae26
Reposted fromscorpix scorpix
ilikemyself
12:45
0884 0aae
Reposted fromscorpix scorpix
ilikemyself
12:45
0922 bc28
Reposted fromscorpix scorpix

July 21 2017

ilikemyself
14:36
6306 ef87
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viacedorah cedorah
ilikemyself
14:36
3132 ddab 500
Reposted fromyikes yikes viacedorah cedorah
ilikemyself
14:34
8048 8226 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viasognito sognito
14:34
6257 b6f2

bosquesapie:

Late Spring (1949) - Yasujirô Ozu

ilikemyself
14:34
0210 a78a
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viascorpix scorpix
ilikemyself
14:33
4412 e230
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
ilikemyself
14:33
1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viascorpix scorpix
ilikemyself
14:31
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
14:31
2346 4ba3
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viascorpix scorpix
ilikemyself
14:21

May 11 2017

17:18
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viadieeine dieeine

May 10 2017

ilikemyself
13:39
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viamylittleuniverse mylittleuniverse
ilikemyself
13:29
Jestem tak samotnym człowiekiem, że cieszę się nawet kiedy ktoś powie mi zwykłe cześć. Może to głupie, a może nie, ale każde ciepłe słowo sprawia mi szaloną przyjemność. 
— Anon. Wyzn.
13:26
2819 e67e 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viamisiaczek95 misiaczek95
ilikemyself
13:22


This Incredible spiral staircase inside the Château de La Rochefoucauld Castle in France, was designed by Leonardo da Vinci in the year 1516.

March 29 2017

ilikemyself
12:37
2572 cecc
Reposted fromrurzowa rurzowa
ilikemyself
12:33
Wiesz, że Ona nadal odwraca głowę na dźwięk Twojego imienia?
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viadieeine dieeine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl